Zákony nejen pro fleky  

Používání elektronických obojků

Ústřední komise pro ochranu zvířat v souladu se svojí funkcí projednala a přijala na svém 88. zasedání dne 23.2.2006 následující Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k používání obojků s elektrickým výbojem, ostnatých obojků a stahovacích obojků bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky u psů.

Z důvodů ochrany zvířat a sjednocení standardů byla založena Mezinárodní asociace výrobců elektronických obojků (ECMA)

S používáním výrobků, které nesplňují technické standardy požadované ECMA, nebo jsou dokonce vyrobeny svépomocně, Ústřední komise pro ochranu zvířat ovšem nadále nesouhlasí.

Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat se týká pouze výcviku psů. V rámci svodů a veřejných vystoupení Ústřední komise pro ochranu zvířat nadále trvá na zákazu používání elektronických obojků na těchto akcích a jeho zakotvení v příslušných řádech ochrany zvířat.

Použití ostnatého nebo stahovacího obojku bez mechanické zábrany úplného zatažení smyčky je porušením zákona a k chovu, výcviku, ani výchově zvířat, především psů, nelze takové obojky používat.

Pokud by chovatelé zvířat, především psů, při chovu a výcviku používali stahovací obojky, došlo by k porušení několika ustanovení zákona. Konkrétně by došlo k porušení § 4 odst. 1 písm. h), j,) m) a n) zákona.


Výňatek ze zákona 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání

§ 4

(1) Za týrání se považuje
a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,
b) podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,
c) z jiných než zdravotních důvodů
1. omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak,1f)
2. podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují,
3. omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,
d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,
e) podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,
f) cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, s výjimkou výcviku loveckého dravce1e), používat jiných živých zvířat jako lákadel nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov1d), štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo pasteveckého psa, příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody nebo k činnosti uvedené v § 14 odst. 8,
g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 a 4, zejména
1. kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy,
2. z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně,
3. poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo zabráněno jejich létání,
h) používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře1f) veterinární léčiva a přípravky2) s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou;1f) za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské a podkovářské úkony,
j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
l) zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky i mláděte,
m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
n) používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví,
o) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,
p) překrmovat nebo krmit zvíře násilným způsobem, nejde-li o zákrok nezbytný k záchraně jeho života nebo zachování jeho zdraví,
r) používat živá zvířata ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy nutný,
s) opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat,
t) při manipulaci s živými rybami zbavovat ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám prsty pod skřele do žáber nebo jim vtlačovat prsty do očnic anebo násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí, pokud se nejedná o výzkum a umělý chov ryb a nejde-li o postup stanovený zákonem o rybářství a zákonem o ochraně přírody a krajiny1g)
u) označovat zvíře vymrazováním s výjimkou ryb, a označovat zvíře výžehem, s výjimkou koní, stanoví-li tak zvláštní právní předpis1h),
v) chovat zvíře způsobem nebo v prostorech, které jsou v rozporu se zvláštními právními předpisy,1i)
w) používat elektrický proud k omezení pohybu končetin nebo těla zvířete mimo použití elektrických ohradníků nebo přístrojů pro elektrické omračování a usmrcování zvířat anebo odchyt ryb podle zvláštního právního předpisu,1d)
x) jiné jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na zákroky nebo činnosti
a) spojené s naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo lidí v naléhavých situacích záchranných prací podle zvláštních právních předpisů,1j)
b) prováděné podle schváleného projektu pokusů.
(3) Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na výchovu, výcvik a použití zvířete k plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy1k), jakož i na výchovu a výcvik psů prováděný chovatelskými sdruženími nebo organizacemi v rámci zájmové činnosti. Tento způsob výchovy a výcviku musí být prováděn v souladu se schváleným řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení (§ 7a odst. 1).

§ 8e

Dopravní prostředky
(1) Chovatel musí zajistit, aby dopravní prostředky, kontejnery, klece a podobně a jejich vybavení byly konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby
a) se předešlo zranění a utrpení a zajistila bezpečnost zvířat,
b) zvířata byla chráněna před nepříznivým počasím, příliš vysokými či nízkými teplotami a nepříznivými změnami klimatických podmínek,
c) zvířata neměla možnost z nich uniknout nebo vypadnout a mohla snášet případný stres související s pohybem vozidla,
d) podlaha nebyla kluzká,
e) podlaha minimalizovala prosakování moči a výkalů.
(2) Chovatel musí zajistit
a) aby uvnitř prostoru pro zvířata byl dostatek místa a dostatečné proudění vzduchu, když zvíře stojí v přirozeném postoji,
b) studenokrevným obratlovcům, danému druhu odpovídající okysličení vody, popřípadě přívod vody nebo kyslíku, a to po celou dobu jejich přepravy.
(3) Velikost prostor pro přepravu zvířat stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání sám nestanoví povinnost vést psa na vodítku, ani diskutovaná novela tuto povinnost nezavádí. Zákon na ochranu zvířat proti týrání stanoví v § 24 odst. 2, že obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit pravidla pro volný pohyb psů.

Praha:

Vyhláška 6/2001 § 2

Ve veřejné zeleni je zakázáno:

a)  používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi a parkovat na ni ,      tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla4) ,

b)  vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech,

c)  vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit  vstupovat na ně volně pobíhajícím psům,

d)  poškozovat  a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení,

e) odhazovat hořící nebo doutnající předměty.


Brno:

Vyhláška č. 12/2003

Venčení a pohyb psů na veřejně přístupných místech
1) Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je povolen pouze na místech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky. Ta jsou označena jako výběh pro psy a jsou ohraničena plotem. Nejsou-li místa plotem ohraničena nebo není-li (vlivem terénu, prostoru) zaručen přehled o psovi po celou dobu jeho pobytu ve výběhu pro psy, je volný pohyb psů bez náhubku nepřípustný.
2) Venčení a pohyb psů jsou možné pouze s použitím vodítka, jehož délka umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pouze s náhubkem. Osoba venčící psa je povinna mít psa pod neustálým dohledem.
3) Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, nebo je-li tato osoba mladší 15 let, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek.
4) Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.
5) Tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké.